Најефтини телефонски разговори!


КТВ СПАЈДЕР - НЕТ покрај тв и интернет ви нуди и фиксна телефонија (VoIP телефонија). При користење на услугите од нашата телефонија имате можност да го задржите веќе постоечкиот број или пак да добиете наш број, нашите броеви се во опсег од 034/700-000 до 034/700-499.

Постапката за задржување на веќе постоечкиот ваш број или добивање на нов во целост ја проследуваме ние, се што треба е да поднесете барање во нашиот продажен салон и да ја приложите следната документација:

За физички лица:

  • Документ за лична идентификација на увид (копија од истиот со ваша согласност).
  • Последна сметка од вода, струја, мобилен, фиксен телефон кај друг оператор (со адреса на местото каде ќе биде инсталиран уредот и каде треба да пристигнува фактурата).
  • Барање за пренос на број (доколку сака да го пренесе својот број од друг оператор во мрежата на Спајдер - Нет).
  • За странски државјанин патна исправа и дозвола за престој во РМ. (Ако не поседува дозвола за престој, може да склучи договор со авансно плаќање на целокупната вредност на договорот и плаќање на аванс како гаранција за опремата).

За правни лица:

  • Тековна состојба од Централен регистар (не постара од 1 месец) - (копија).
  • ЗП образец од Централен регистар (копија).
  • Странско правно лице (пред склучување на договорот потребно е да достави банкарска гаранција, депозит или да плати авансна фактура за целокупниот договор, со аванс како гаранција за опремата).
  • Договорот го потпишува Управителот на правното лице кој е наведен во тековната состојба или од него овластено лице со Полномошно заверено на нотар. Барање за раскинување на договор се поднесува писмено на пропишан образец од Операторот во некој од продажните салони или по пошта.
Цени за минута разговор Без 18% ДДВ Со вклучен 18% ДДВ
Цени на повици во домашен сообраќај
Во мрежата на ДетелМ - Спајдер Нет 0 0
Повици во локалната мрежа кон други фиксни оператори 0,83
Национални разговори во фиксната мрежа кон други фиксни оператори 1,06
Повици кон мобилни броеви
T-Mobile, ONE,VIP - преку цел ден 7,67

Меѓународни разговори

Деталниот ценовник за фиксна телефонија можете да ги симнете на следниот линк.

Пакет 150
Времетраење на договор Еднократен надомест Месечна цена Вклучени разговори во мрежата на ДетелМ - Спајдер Нет
Неопределено време 1900 денари со вклучен ДДВ 150 денари со вклучен ДДВ неограничено
1 година 1000 денари со вклучен ДДВ 150 денари со вклучен ДДВ неограничено
2 години 0 денари 150 денари со вклучен ДДВ неограничено